Royal College of Nursing Logo
 

Fair funding for Wales / Ariannu Teg i Gymru

The UK Government has committed to scrapping the 1% cap on increases to NHS pay for nurses, and this is certainly good news. However, this alone is not enough. Devolution means that the Welsh Government can decide how to spend money it receives from Westminster. This means it can allocate money to public sector pay in Wales. However, if there is no increase in the money the Welsh Government receives from Westminster, then any pay award has to be funded from existing resources. We therefore need confirmation from the UK Government that Wales will receive a fair funding settlement, in order for the Welsh Government to be able to honour a pay rise for nurses in Wales, without having to make budget cuts elsewhere. This is your opportunity to contact your Member of Parliament (MP) to ask them to support a fair funding settlement for Wales.

We know how incredibly hard you work and how stretched you are on a daily basis. Put simply, the NHS would grind to a halt without all the extra unpaid hours that nursing staff like you do every day.

But your MP likely doesn’t know just how hard you and your colleagues work. So tell them. By writing to your MP and sharing your stories of the pressures you face in your role, you will help them to better understand why nursing staff deserve an above inflation pay award for 2018/2019.

Make your voice heard by including your views on a fair funding settlement for Wales, your own experience of nursing in Wales, the effect of pay restraint on you, your family and your colleagues, and the impact that staffing shortages are having on patient safety.

***

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gael gwared ar y cap 1% ar godiadau i gyflogau’r GIG ar gyfer nyrsys, ac mae hyn yn sicr yn newyddion da. Er hynny, nid yw hyn yn ddigon ar ei ben ei hunan. Ystyr datganoli yw y gall Llywodraeth Cymru benderfynu sut i wario arian y mae’n ei gael gan San Steffan. Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn gallu neilltuo arian ar gyfer cyflogau’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Er hynny, os nad oes cynnydd yn yr arian y mae Llywodraeth Cymru yn ei gael gan San Steffan, bydd yn rhaid ariannu unrhyw ddyfarniad cyflog drwy ffynonellau sydd eisoes yn bodoli. Rydym ni angen cadarnhad felly gan Lywodraeth y DU y caiff Cymru setliad cyllido teg, er mwyn sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru y gallu i dalu cyflogau uwch i nyrsys yng Nghymru, heb orfod torri cyllideb yn rhywle arall. Dyma eich cyfle chi i gysylltu â’ch Aelod Seneddol i ofyn iddo/iddi gefnogi setliad cyllido teg i Gymru.

Rydym yn gwybod eich bod chi’n gweithio yn arbennig o galed a pha mor brysur yr ydych chi bob dydd. Yn syml, ni fyddai’r GIG yn gallu ymdopi o gwbl heb yr holl oriau ychwanegol di-dâl y mae aelodau’r staff nyrsio fel chi yn eu gweithio bob dydd.

Yn anffodus, mae’n bur debyg nad yw eich AS yn ymwybodol o’r ffaith eich bod chi a’ch cydweithwyr yn gweithio mor galed. Felly, dywedwch wrtho/wrthi. Drwy ysgrifennu at eich AS a rhannu eich straeon am y pwysau yr ydych yn ei wynebu yn eich gwaith, byddwch yn ei helpu i ddeall yn well pam mae’r staff nyrsio yn haeddu dyfarniad cyflog sy’n uwch na chwyddiant ar gyfer 2018/2019.

Gwnewch yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed drwy gynnwys eich barn ar setliad cyllido teg i Gymru, eich profiad personol o fod yn nyrs yng Nghymru, effaith y cyfyngiad cyflog arnoch chi, eich teulu a’ch cydweithwyr, a’r effaith y mae prinder staff yn ei chael ar ddiogelwch cleifion.

Postcode: